Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise poliitika.

Jõustunud 1. mail 2020

Sissejuhatus

Leedu ettevõte UAB CaerusMed (ettevõtte kood: 305510896, aadress: Menulio tn 11 101, LT-04326 Vilnius, Leedu, e-posti aadress: info@caerusmed.com (käesolevas edaspidi ettevõte, vastutav töötleja, meie või me) järgib vastutava andmetöötlejana kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (käesolevas tekstis edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus) ja kohaldatavate kohalike andmekaitseseadustega käesolevat privaatsuspoliitikat (käesolevas edaspidi privaatsuspoliitika).

Privaatsuspoliitika sisaldab teavet seda veebisaiti (käesolevas edaspidi teenus või veebipood) kasutavate andmesubjektide isikuandmete töötlemise kohta. Ettevõte täidab kohustust olla läbipaistev organisatsioon ning avaldab käesolevas privaatsuspoliitikas selgelt, mis tüüpi isikuandmeid teenust pakkudes töödeldakse, mis eesmärgil töötlus toimub, kui kaua isikuandmeid salvestatakse, milline on töötlemise õiguslik alus ning muu teabe, mille avaldamist kohaldatavad seadused nõuavad.

Teenust veebisaidi sirvimiseks või toidulisandite ja meditsiiniseadmete tellimiseks kasutades nõustute andmesubjektina oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega kooskõlas privaatsuspoliitikaga. Kui te privaatsuspoliitikaga ei nõustu, ärge kasutage meie teenust.

Isikuandmete kogumine

Võime koguda teilt allpool nimetatud e-kaubandusega seotud isikuandmeid, et teile teenust osutada ja teile osutatavaid teenuseid täiustada.

Kui kasutate meie veebipoodi, tellite meie tooteid või võtate meiega meie toodete asjus ühendust, võime küsida teilt teatud isikuandmeid, et teiega ühendust võtta või teid tuvastada. Need isikuandmed võivad olla järgmised:

 • kontaktandmed (näiteks eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, tarneaadress, sihtnumber, telefoninumber);
 • kasutaja loodud sisu seoses tootearvustuste, kommentaaride, küsimuste ja vastustega;
 • meie töödeldavate maksete puhul makseteave, näiteks nimi, arveldusaadress, konto number ja maksekaardi andmed (sh kaardi number, aegumiskuupäev ja turvakood). Kolmandate osapoolte töödeldavate maksete teabele kohaldub asjaomase kolmanda osapoole privaatsuspoliitika;
 • tellimuste ajalugu, muu hulgas teave veebipoes ostetud või vaadatud toodete kohta;
 • meie tuvastatud IP-aadress ning teave seadme, operatsioonisüsteemi ja brauseri kohta;
 • meie veebisaidil kasutatavate küpsiste abil hangitud teave, kui olete selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

Teilt kogutakse isikuandmeid, kui sisestate andmed meie veebipoes ise või saadate need meile. Te ei pea seda teavet avaldama, kuid kui keeldute sellest, ei pruugi meil olla võimalik teile teatud teenuseid ja nendega seotud funktsioone pakkuda.

E-kaubandus

Võime veebipoes kogutud andmeid vajaduse korral kasutada, et täita oma lepingulist kohustust teile tellitud teenuste osutamiseks või toodete tarnimiseks (muu hulgas transpordi ja tollivormistuse korraldamiseks kolmandast osapoolest teenuseosutajate vahendusel).

Otseturundus

Kui olete meie praegune või endine klient, võime kasutada teie e-posti aadressi teile toodete ja teenuste otseturunduslikuks pakkumiseks teie eelneva nõusolekuta. Kui te ei soovi selliseid e-kirju saada, andke sellest meile e-kirjaga teada, misjärel me lõpetame nende saatmise kohe. Muudel juhtudel ei kasuta me teie e-posti aadressi teile meie toodete ja teenuste pakkumiseks ilma teie eelneva nõusolekuta. Teeme reklaamkirjade saamisest loobumise teie jaoks lihtsaks. Teil on õigus reklaamkirjade saamisest igal ajal loobuda, ilma et sellega kaasneks negatiivseid tagajärgi.

Kasutusandmed

Võime koguda teavet ka veebipoe külastamise ja kasutamise kohta (käesolevas edaspidi kasutusandmed). Kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie arvuti internetiprotokolli aadress (IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie veebipoe lehed, mida te külastate, külastuste kellaajad ja kuupäevad, lehtedel veedetud aeg, seadme kordumatud identifikaatorid ja muud diagnostikaandmed.

Küpsiseandmed

Võima kasutada meie veebipoes toimuva tegevuse jälgimiseks ja teatud teabe salvestamiseks küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid. Küpsisteks nimetatakse väikeseid faile, mis võivad sisaldada kordumatut identifikaatorit. Veebisaidid saadavad teie brauserisse küpsiseid, mis salvestuvad teie seadmesse. Teisteks kasutatavateks jälgimistehnoloogiateks on veebilutikad, märgendid ja skriptid, mida kasutatakse teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie teenuse analüüsimiseks ja täiustamiseks.

Võite seadistada oma brauseri nii, et see keelduks kõigist küpsisteks või annaks küpsise saatmisest märku. Kui te küpsiseid ei luba, ei pruugi teil olla võimalik osa meie teenusest kasutada.

Näited küpsistest, mida võime kasutada:

 • Seansiküpsised. Võime kasutada veebipoe käitamiseks seansiküpsiseid.
 • Eelistuste küpsised. Võime kasutada teie eelistuste ja mitmesuguste seadete meelespidamiseks eelistuste küpsiseid.
 • Turvaküpsised. Võime kasutada turvaotstarbelisi turvaküpsiseid.

Meie veebisaidil kasutatavad küpsised on loetletud all:

Küpsise nimi Küpsise kirjeldus
_ga
_gid
_gat
Osa Google Analyticsi statistikasüsteemist, mis salvestab teavet kasutaja külastatud veebisaidi osade, külastuste arvu ja kestuse, brauseri teabe jms kohta.

Säilitamisaeg

Isikuandmete säilitamisaeg on piiratud tulenevalt kohaldatavatest seadustest. Tavaliselt säilitatakse isikuandmeid 10 aastat pärast teie ja meie vahel sõlmitud lepingu lõppemist, kui selline leping on sõlmitud. Otseturunduse eesmärgil säilitatakse isikuandmeid seni, kuni otseturunduse nõusolek tagasi võetakse. Kasutusandmeid ja küpsiseandmeid säilitatakse üks aasta.

Andmete kasutamine õigustatud huvi alusel

Võime kogutud andmeid kasutada ka siis, kui meil on selleks õigustatud huvi, näiteks järgmiste tegevuste ja ülesannete täitmise võimaldamiseks:

 • teiega suhtlemine teie tehingute asjus ning teile funktsioone ja täiustusi puudutava teabe saatmine;
 • meie toodete ja teenustega seotud nõuete töötlemine ning teie teavitamine teie tellimuse olekust;
 • meie võimalike preemia- ja kliendiprogrammide haldamine;
 • meie toodete arvustuste postitamine ja arvustuste haldamine, kui hakkame tulevikus selliseid funktsioone pakkuma;
 • teie veebipoe kasutuskogemuse täiustamine ja kohandamine, muu hulgas teie eelistuste põhjal soovituste pakkumine;
 • teie tuvastamine ja autentimine, võimaldamaks teile teenuse kasutamist;
 • teie taotlustele ja päringutele vastamine ning klienditoe pakkumine;
 • meie poe pidamine ning selle hindamine ja täiustamine;
 • pettuste ja muu kuritegevuse tuvastamine, avastamine ja ennetamine ning kaitse hagide ja muude nõuete eest;
 • kohaldatavate õigusnormide, valdkonnanormide ja meie eeskirjade, sh käesoleva privaatsuspoliitika ning üldiste müügitingimuste täitmine ja jõustamine.

Andmetöötluse põhimõtted

Austame kõigi veebipoe kasutajate ja meie klientide õigust eraelu puutumatusele ja sellega seotud huvisid. Järgime isikuandmete töötlemisel järgmiseid põhimõtteid:

 • Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ning andmesubjektile läbipaistvalt.
 • Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid töödeldakse kooskõlas nende eesmärkidega.
 • Isikuandmeid kogutakse ainult niivõrd, kuivõrd neid on vaja taotletud teenuste osutamiseks.
 • Isikuandmed peavad olema õiged ja vajaduse korral tuleb neid ajakohastada.
 • Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.
 • Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a–c ja f: (a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid otseturunduseks või küpsiste kasutamiseks või (b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele või (c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt riigiasutuse ametlik nõue seoses haldusmenetluse või kriminaaluurimisega) või (f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral (nt meie õiguste kaitsmiseks kohtus).

Andmete avaldamine

Me ei avalda isikuandmeid kellelegi, välja arvatud juhul kui meil on alust arvata, et see on vajalik seaduse täitmiseks, meie eeskirjade jõustamiseks või meie või teiste juriidiliste õiguste kaitsmiseks. See ei puuduta usaldusväärseid kolmandaid osapooli (st volitatud töötlejaid), kes aitavad meil poodi pidada ja teenuseid osutada ja kes on lubanud hoida isikuandmeid konfidentsiaalsena. Võime teie isikuandmeid avaldada, kui arvame heas usus, et see on vajalik

 • seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks,
 • ettevõtte õiguste või vara kaitsmiseks,
 • veebipoega seotud võimalike rikkumiste ennetamiseks või uurimiseks,
 • veebipoe kasutajate või üldsuse turvalisuse kaitsmiseks või
 • kaitseks hagide eest.

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meie jaoks tähtis, kuid ükski internetis andmete edastamise meetod ega elektrooniline salvestusmeetod ei ole 100% turvaline. Me püüame kasutada teie isikuandmete kaitseks võimalikult efektiivseid meetodeid, kuid täielikku turvalisust ei saa me garanteerida. Ettevõte kasutab isikuandmete kaitseks nii tehnilisi kui ka korralduslikke meetmeid. Andmeid säilitatakse turvaliselt ning neile on juurdepääs piiratud arvul inimestel.

Isikuandmete piiriülene edastamine. Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Mõnel juhul võib olla vaja edastada isikuandmeid vastuvõtjatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna territooriumi. Sel juhul võtab ettevõte meetmed isikuandmete kaitsmiseks, võides toetuda Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusele, mis tähendab, et Euroopa Liidu silmis tagavad sihtriigi seadused ja lepingud isikuandmete piisava kaitse. Kui Euroopa Komisjon ei ole kaitse piisavuse otsust langetanud, võib ettevõte (vastutava töötlejana) või tema volitatud töötleja isikuandmeid väljaspool Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna territooriumi asuvasse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile edastada ainult tingimusel, et andmeimportija on võtnud asjakohased kaitsemeetmed ning tagatud on andmesubjektide kohtulikult kaitstavad õigused ja tõhusate õiguskaitsevahendite kättesaadavus.

Teenuseosutajad

Võime kasutada veebipoe pidamisel kolmandast osapoolest ettevõtete ja isikute abi (käesolevas nimetatakse neid edaspidi teenuseosutajateks või volitatud töötlejateks), kes osutavad meie nimel teenust, täidavad teenusega seotud ülesandeid või aitavad meil veebipoe kasutamist analüüsida. Neil kolmandatel osapooltel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult niivõrd, kuivõrd nad vajavad seda nende ülesannete meie nimel täitmiseks, ning nad on võtnud kohustuse mitte avaldada ega kasutada neid ühelgi muul eesmärgil. Kui taotlete meilt seda, avaldame teile üksikasjaliku teabe meie teenuseosutajate kohta.

Teie isikuandmeid võidakse edastada

 • IT-, serveri-, e-posti- arhiivimis-, turundus- ja raamatupidamisteenuste osutajatele,
 • ettevõtte gruppi kuuluvatele sidusettevõtetele,
 • notaritele, kohtutäituritele, advokaatidele, konsultantidele, audiitoritele ja inkassoettevõtetele,
 • õiguskaitseasutustele, kohtutele ja lepitusorganitele ning
 • meie ettevõtte võimalikele või tegelikele õigusjärglastele.

Lastega seotud eeskirjad

Meie teenused ei ole suunatud noorematele kui 18-aastastele (käesolevas edaspidi lapsed). Me ei kogu teadlikult isikuga seostatavaid andmeid noorematelt kui 18-aastastelt. Kui olete lapsevanem või eestkostja ning arvate, et teie laps on meile isikuandmeid edastanud, võtke meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme vanemliku nõusolekuta laste isikuandmeid kogunud, siis eemaldame need andmed oma serveritest.

Privaatsuspoliitika muutmine

Võime aeg-ajalt privaatsuspoliitikat muuta. Teie teavitamiseks muudatustest avaldame uue privaatsuspoliitika siinsamas lehel.

Võime teile enne muudatuse jõustumist sellest teada anda ka e-kirjaga ja/või veebipoes kuvatava teatega, ning privaatsuspoliitika päises olevat jõustumiskuupäeva muuta.

Soovitame privaatsuspoliitika regulaarselt uuesti läbi lugeda, et võimalike muudatustega tutvuda. Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad, kui need käesoleval lehel avaldatakse.

Teie õigused

Teil kui andmesubjektil on järgmised õigused:

 • õigus saada teavet teie isikuandmete töötlemise kohta ning õigus töödeldavate isikuandmetega tutvuda;
 • õigus nõuda, et parandaksime vead teie isikuandmetes;
 • õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui teil on alust arvata, et ettevõttel pole enam vaja neid säilitada või kui olete nõusoleku tagasi võtnud. Nõue võidakse täita vaid siis, kui see on põhjendatud; erandiks on otseturundus ja küpsised, mille puhul võite nõusoleku tagasi võtta otsust põhjendamata. See õigus ei pruugi kohalduda, kui töötlemine on seotud juriidilise kohustuse täitmisega või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmisega;
 • õigus saada oma isikuandmeid või edastada neid teisele isikule (andmete ülekandmise õigus). See õigus kohaldub juhul, kui isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, ja te avaldate selleks soovi;
 • õigus piirata isikuandmete töötlemist teatud olukordades. See tähendab, et me säilitame teie isikuandmeid edasi, kuid peatame nende töötlemise. (See võib olla vajalik näiteks siis, kui andmetes tuvastatakse vigu. Tõenäoliselt ei taha te, et teie andmeid töödeldaks enne nende parandamist.);
 • õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid, kui töötlemine toimub ettevõtte või kolmandate osapoolte õigustatud huvi alusel. Seda õigust võite kasutada, kui teie arvates kaaluvad teie isiklikud huvid üles ettevõtte õigustatud huvi teie isikuandmeid töödelda;
 • õigus võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.

Selle õiguse kasutamiseks võite ettevõttega ühendust võtta kirjalikult, muu hulgas e-kirja teel.

Andmesubjekti õiguste rakendamiseks tuleb teie isik tuvastada. Teie isikut tuvastamata pole võimalik kontrollida, et taotluse esitaja on sama inimene, kelle isikuandmeid töödeldakse. Seetõttu ei pruugi meil olla võimalik teie kui andmesubjekti õigusi rakendada.

Kui teie taotlus nende õiguste rakendamiseks on selgelt põhjendamatu või alusetu ja muudel seaduses lubatud juhtudel võime taotluse tagasi lükata või selle menetlemise eest tasu nõuda.

Kui arvate, et ettevõte rikub isikuandmeid töödeldes kehtivaid seadusi, võite esitada kaebuse kohalikule andmekaitseametile.

Kontaktandmed

Kui teil on käesoleva privaatsuspoliitika või oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, saatke meile e-kiri: info@caerusmed.com

Uuendamine…
 • Ostukorvis ei ole tooteid.