Üldised müügitingimused

Caerusmedi tavapärased müügitingimused.

Jõustunud 1. mail 2020

1. Üldsätted.

1.1. Need toodete müügi üldtingimused (käesolevas edaspidi tingimused) on pooltele siduvad ning neis sätestatakse ostja ja ettevõtte UAB CaerusMed (ettevõtte kood: 305510896, aadress: Menulio tn 11 101, LT-04326 Vilnius, Leedu, käesolevas edaspidi müüja) õigused ja kohustused, toodete ostmise ja nende eest tasumise tingimused, toodete tarnimise ja tagastamise kord, poolte vastutus ja muud tingimused, mis on seotud toodete ostmise ja müügiga veebipoes www.caerusmed.com (käesolevas edaspidi veebipood).
1.2. Veebipoest võivad tooteid osta täisealised füüsilised isikud ja juriidilised isikud.
1.3. Käesolevad tingimused kohalduvad ostja poolt veebipoes esitatud tootetellimustele.

2. Ostja õigused ja kohustused.

2.1. Ostjal on õigus osta veebipoest tooteid kooskõlas käesolevate tingimustega ja kohaldatavate seaduste nõuetega.
2.2. Ostja esitab veebipoe tellimisvormil õiged ja täielikud andmed. Kui tellimisvormil esitatud andmed muutuvad, siis teatab ostja nende muutumisest viivitamata. Müüja ei vastuta kahju eest, mille tekkimise põhjuseks on ostja esitatud valeandmed.
2.3. Ostja kasutab veebipoodi ausalt ja õiglaselt ning hoidub selle talitluse ja töökindluse kahjustamisest. Kui ostja rikub seda kohustust, siis on müüjal õigus piirata või lõpetada veebipoe kasutatavus ostja jaoks ning müüja ei vastuta kahju eest, mis ostjale sellest tekkida võib.
2.4. Ostja võtab veebipoest tellitud tooted vastu ning maksab nende eest kokkulepitud hinna ja tarnetasu, kasutades veebipoes pakutavaid arveldusmeetodeid.
2.5. Ostja peab täitma teisi käesolevate tingimuste ja kohaldatavate seaduste kohustuslikke nõudeid.

3. Müüja õigused ja kohustused.

3.1. Müüja püüab mõistlike jõupingutustega pakkuda ostjale veebipoe teenuseid piisavalt kasutataval kujul.
3.2. Müüja austab ostja privaatsust ning töötleb ostja esitatud isikuandmeid ainult kooskõlas käesolevate tingimuste, privaatsuspoliitika ja kohaldatavate seadustega.
3.3. Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi muuta muu hulgas maksetingimuste muutumise või kohaldatavate seaduste muutmise korral.
3.4. Müüja peab täitma teisi käesolevate tingimuste ja kohaldatavate seaduste kohustuslikke nõudeid.

4. Toodete hinnad.

4.1. Toodete hinnad on kirjas veebipoes.
4.2. Toodete hinnad võivad muutuda, kuid hinnamuudatus ei mõjuta varem tehtud tehinguid.
4.3. Toodete hinnad ei sisalda tarnetasu. Veebipoes kirjasolev tarnetasu summa võib muutuda.

5. Toodete tellimine ja nende eest tasumine.

5.1. Veebipoodi külastades valib ostja meelepärased tooted ja lisab need ostukorvi. Kui ostja on ostukorvi sisuga rahul, sisestab ta oma andmed, mida on vaja toodete ostmiseks ja tarnimiseks: eesnimi, perekonnanimi, tarneaadress, kuhu tooted kohale toimetatakse, e-posti aadress, telefoninumber ja lisateave, mis võib tellitud toodete kohaletoimetamisel kasuks olla.
5.2. Müüja ja ostja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui ostja pärast ostukorvi täitmist, tarneaadressi sisestamist ja makseviisi valimist nupul „Osta” klõpsab, ning müüja saadab ostja sisestatud e-posti aadressile tellimuse vastuvõtmise kinnituseks e-kirja. Ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingud salvestatakse veebipoe andmebaasi.
5.3. Ostja võib kasutada toodete eest tasumiseks veebipoes pakutavaid meetodeid.
5.4. Kui ostja valib toodete eest tasumiseks pangaülekande, kuid see ei laeku 5 (viie) päeva pärast, siis tootetellimus tühistatakse.

6. Toodete tarnimine.

6.1. Tooteid tellides peab ostja sisestama õige tarneaadressi.
6.2. Ostja peab tooted ise vastu võtma. Kui ostja ei saa tooteid ise vastu võtta, aga tooted on ostja sisestatud aadressile kohale toimetatud, siis ei ole ostjal õigust esitada kaebust toodete valele isikule üleandmise kohta.
6.3. Tooteid transpordib veebipoe volitatud esindaja või kuller.
6.4. Toodete tarneaeg sõltub ostja valitud tarneaadressist ja tarneviisist. Euroopa Liidus on tarneaeg tavaliselt 5–14 kalendripäeva. Toodete tarneaega loetakse alates tööpäevast, millel müüjale laekub raha toodete eest, välja arvatud juhul, kui kokku on lepitud maksmine toodete üleandmisel (seda võimalust pakutakse ainult teatud riikides). Ostja nõustub, et erandlikes olukordades, mis on müüja jaoks ettenägematud ja müüjast sõltumatud, võib toodete tarneaeg pikeneda. Sel juhul võtab müüja ostjaga viivitamata ühendust ning lepib kokku uue tähtaja ja tingimused toodete tarnimiseks.
6.5. Müüja ei vastuta toodete tarneaja pikenemise eest, kui toodete ostjale üleandmine ebaõnnestub või viibib müüjaga mitteseotud kolmanda osapoole süül või muudel müüjast mittesõltuvatel asjaoludel.
6.6. Tarnetasu oleneb ostja valitud tarneviisist ja tellimuse väärtusest tellimuse esitamise ajal.
6.6.1. Kui tellimuse koguhind ületab 35 eurot, siis on Eesti, Läti ja Leedu piires tarne tasuta.
6.7. Toodete vastuvõtmisel peab ostja tooteid kontrollima ning võrdlema neid arvel kirjasolevate andmetega. Toodete vastuvõtmisel peab ostja kontrollima, kas toodete pakend on terve. Kui ostja kinnitab toodete vastuvõtmist, siis loetakse tooted lepingujärgselt üleantuks ning ostjal ei ole õigust selles suhtes veebipoe vastu nõudeid esitada.
6.8. Ostja sisestatud aadressile kohale toimetatud ja sellel aadressil üle antud tooted loetakse ostjale üle antuks sõltumata sellest, kas tooted võttis sellel aadressil vastu ostja või keegi teine.
6.9. Kui toodete üleandmisel on nende välispakend olulisel määral kahjustatud, ei tohi ostja toodete üleandmist kinnitada ega neid vastu võtta. Sel juhul peab ostja samal päeval müüjaga ühendust võtma ning esitama sellekohased tõendid, sh fotod kahjustatud pakendist.
6.10. Kui pakendis olevad tooted on kahjustatud, peab tootja samal päeval müüjaga ühendust võtma ning esitama sellekohased tõendid, sh fotod karbist, milles saadetis saabus, ning kõigist selles olnud pakenditest ja toodetest.

7. Lepingust taganemine, toodete tagastamine.

7.1. Ostjal on õigus lepingust taganeda ja toode müüjale tagasimakse eest tagastada või nõuda selle väljavahetamist 14 (neljateist) päeva jooksul pärast veebipoes ostetud toote üleandmist. Tagastada ei saa ja välja ei vahetata puudusteta toidukaupu, toidulisandeid, kosmeetika- ja hügieenitooteid ning muid tooteid, mis on seaduses loetletud tagastamatute toodetena. Tagastatav toode vahetatakse välja 14 (neljateist) päeva jooksul pärast toote tagastamist.
7.2. Puudusega toodeteks nimetatakse tooteid, mille säilivusaeg on möödunud või mille koostises on seadusega keelatud koostisaineid või mille oluline omadus on enne üleandmist muutunud valede säilitustingimuste tõttu või mis on mehaaniliselt vigastatud või mille pakend on kahjustatud.
7.3. Kui ostja taganeb lepingust, siis kannab ta toodete tagastamise kulu ise.
7.4. Tagastatav või väljavahetatav toode ei tohi olla kahjustatud, sellel peab olema algne kaubanduslik välimus ja kasutatavus ning seda ei tohi olla kasutatud. Toode tuleb tagastada originaalpakendis samas komplektis, milles see ostjale üle anti, ning sellega peavad olema kaasas saateleht ja kõik muud lisad. Kui toode ei ole komplektne või on kahjustatud, ei ole töökorras või ei ole õigesti pakendatud, siis on müüjal õigus toote vastuvõtmisest, väljavahetamisest ja tagasimaksest keelduda.
7.5. Ostjal on õigus lepingust taganeda, teatades sellest müüjale e-kirjaga aadressil info@caerusmed.com või tagastades lepingu alusel saadud tooted käesolevates tingimustes nimetatud aja jooksul. Kui ostja teavitab müüjat lepingust taganemisest, on müüjal õigus nõuda, et ostja tõendaks oma isikut.
7.6. Tooted tagastatakse müüja määratud aadressile.
7.7. Kui müüja saab tooted kätte ja on nende kvaliteediga rahul, siis teeb müüja toodete eest tagasimakse 14 päeva jooksul pärast toodete müüjale tagastamist.
7.8. Toodete tagastamisel tuleb esitada arve (selle number) või, kui arvet ei väljastatud, muu dokument, mis tõendaks, et tooted osteti müüjalt.
7.9. Müüja kannab tagasimakse summa ostja määratud pangakontole.
7.10. Kui tooted jõuavad ostjani pärast lepingust taganemist: (i) ostja peab need viivitamata müüjale tagastama; (ii) ostja peab tooteid heaperemehelikult säilitama kuni nende müüjale tagastamiseni ning ostja vastutab nende kahjustamise või kasutamise eest.

8. Vastutus.

8.1. Ostja vastutab oma tegevuse eest veebipoe kasutamisel, muu hulgas tellimisvormil sisestatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab müüjale valeandmeid, siis vastutab selle tagajärgede eest ostja.
8.2. Niivõrd, kuivõrd kohaldatavad seadused seda lubavad, ütleb müüja lahti vastutusest kahju eest, mille põhjuseks on käesolevate tingimuste lugematajätmine ostja poolt (ehkki ostjal oli selleks võimalus), vaatamata müüja soovitustele ja ostja kohustustele.
8.3. Veebipoes ostmisel sõlmitud lepingu rikkumise eest vastutavad pooled kohaldatavas seaduses ettenähtud korras.
8.4. Müüja ütleb kohaldatavates seadustes lubatud suurimal määral lahti kõigist sõnaselgetest ja kaudsetest garantiidest veebipoes pakutavate või ostetud kaupade ja teenuste suhtes, muu hulgas kaudsetest garantiidest nende kaubastatavuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta.
8.5. Müüja ütleb kohaldatavates seadustes lubatud suurimal määral lahti igasugusest vastutusest kaudsete kahjude, kõrvalkahjude, ettenägematute kahjude ja järelkahjude eest (muu hulgas ärikahju, kasumi vähenemine, mainekahju, kasutamise võimatusest tingitud kahju, andmekadu, kulu asendustoote, -teenuse või -teabe hankimisele, õigusabikulu vms) lepingurikkumise, garantiirikkumise, lepinguvälise (sh hooletusest tingitud) kahju, tootevastutuse või muu juriidilise põhimõtte alusel, isegi kui müüja teadis, et kahju võib tekkida. Eeltoodut arvesse võttes ja niivõrd, kuivõrd kohaldatavad seadused sellist vastutuse piiramist lubavad, ei ületa müüja vastutus summat, mille ostja veebipoes müüjalt ostetud toote või teenuse eest maksis.

9. Teabevahetus.

9.1. Müüja saadab kõik kirjad veebipoes täidetud tellimisvormil märgitud e-posti aadressile.
9.2. Ostja saadab kõik kirjad ja järelepärimised müüjale veebipoe jaotises „Kontaktandmed” märgitud kontaktandmetel.

10. Isikuandmete töötlemine.

10.1. Veebipoest toodete tellimiseks peab ostja täitma tellimisvormi ning sisestama oma isikuandmed ja muud tellimuse täitmiseks vajalikud andmed.
10.2. Ostja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas privaatsuspoliitikaga, mis on osa tingimustest.
10.3. Ostja isikuandmeid kasutatakse ostja tuvastamiseks, arvete väljastamiseks, toodete kohaletoimetamiseks, üle makstud raha tagastamiseks ja/või ostja tagastatud toodete eest tagasimaksete tegemiseks, võlamenetluseks ning muude lepinguliste või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

11. Lõppsätted.

11.1. Kogu veebipoe sisu, sh veebipoe kujundus, tekst, graafika, helid, pildid, tarkvara ja muud failid ning nende valik ja paigutus (käesolevas edaspidi kõik koos sisu) on müüja omand, millele kohaldatakse ning mis on kaitstud Leedu ja teiste riikide autoriõiguste ja muude intellektuaalomandi õiguste kaitse seadustega. Veebisaidil olevad kaubamärgid, teenindusmärgid, kaubanimed ja logod (käesolevas edaspidi kõik koos märgid) on müüja või tema litsentsiandjate ainuomand. Müüja annab teile piiratud võõrandamatu, all-litsentsimise õiguseta ja tühistatava lihtlitsentsi sisu ja märkide kasutamiseks ainult müüja lubatud viisil ning ainult eraviisiliselt, mittetulunduslikul eesmärgil (käesolevas edaspidi litsents). Litsents jääb jõusse, kuni leping teie või meie poolt kooskõlas lepingu tingimustega lõpetatakse. Sisu või märkide volitamata kasutamine annab alust lepingu lõpetamiseks. Müüja ja tema litsentsiandjad ei anna muid õigusi peale käesolevas sõnaselgelt antavate õiguste. Kõik muud autoriõigused, kaubamärgid, tootenimed, ettevõtete nimed, logod ja intellektuaalomand jäävad nende omanikele ning nende suhtes ei anta mingeid õigusi.
11.2. Käesolevad tingimused kohalduvad kõigile müüja ja ostja vahel sõlmitavatele lepingutele. Neid tingimusi saab muuta ainult poolte kirjalikul nõusolekul.
11.3. Müüjal on õigus loovutada lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale osapoolele, kuid selline loovutamine ei mõjuta käesolevatest tingimustest tulenevaid ostja õigusi ja müüja kohustusi. Müüja peab ostjat sellisest loovutamisest teavitama, avaldades loovutamist puudutava teabe veebipoes.
11.4. Ostjal ei ole õigust käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele osapooltele loovutada ilma müüja kirjaliku nõusolekuta.
11.5. Kui kohus tunnistab mõne käesolevatest tingimustest seadusevastaseks, kehtetuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud tingimused täiel määral jõusse. Kui mõni tingimus tunnistatakse seadusevastaseks, kehtetuks või jõustamatuks osaliselt, jääb see ülejäänud osas jõusse.
11.6. Tingimustele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust. Tingimustega seoses tekkivad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Erimeelsused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Leedu Vabariigi kohaldatavates seadustes ettenähtud korras.
11.7. Kaebused. Ostja võib saata oma arvamusavaldused, kaebused või tagasiside müüja e-posti aadressile info@caerusmed.com. Ostja pöördumisele vastatakse 10 tööpäeva jooksul. Ostja võib veebipoes ostetud toodetega seotud küsimused või kaebused müüjale esitada ka muudel veebipoe jaotises „Kontaktandmed” loetletud kontaktandmetel.
11.8. Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine. Euroopa Komisjon on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta) täitmiseks loonud vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi http://ec.europa.eu/odr. Kui ostja ei jää müüjalt kaebusele laekunud vastusega rahule, võib ostja esitada taotluse/kaebuse oma riigi tarbijakaitseametile või täita taotlusvormi vaidluste veebipõhise lahendamise platvormil http://ec.europa.eu/odr.

Uuendamine…
  • Ostukorvis ei ole tooteid.