Noteikumi un nosacījumi

Caerusmed standarta pārdošanas noteikumi.

Spēkā no 2020. gada 1. maija

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie tipveida preču pārdošanas līguma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši darījuma pusēm un tajos ir izklāstītas Pircēja un uzņēmuma UAB CaerusMed (uzņēmuma reģistrācijas numurs 305510896, adrese: Mėnulio g. 11-101, LT-04326, Viļņa (Vilnius), Lietuva, turpmāk tekstā – Pārdevējs) tiesības un pienākumi, kā arī preču iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atpakaļatdošanas kārtība, pušu atbildība un citi nosacījumi saistībā ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā www.caerusmed.com (turpmāk tekstā – Interneta veikals).
1.2. Interneta veikalā preces drīkst iegādāties tikai pilngadīgas fiziskas personas un juridiskas personas.
1.3. Šie Noteikumi attiecas uz preču pasūtījumiem, ko Pircējs ir izdarījis Interneta veikalā.

2. Pircēja tiesības un pienākumi

2.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Interneta veikalā, ievērojot šos Noteikumus un piemērojamo tiesību aktu prasības.
2.2. Pircējs apņemas Interneta veikala pasūtījuma veidlapā norādīt precīzu un pilnīgu informāciju. Ja pasūtījuma veidlapā minētie dati ir mainījušies, Pircējam ir nekavējoties jāprecizē veidlapā norādītā informācija. Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies tāpēc, ka Pircējs ir sniedzis neprecīzu informāciju.
2.3. Pircējs apņemas Interneta veikalu izmantot godprātīgi, nekaitējot tā darbībai vai funkcionālajai stabilitātei. Ja Pircējs pārkāpj šo apņemšanos, Pārdevējam ir tiesības ierobežot vai pilnībā liegt Pircējam iespēju izmantot Interneta veikalu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam varētu rasties šādu ierobežojumu vai aizliegumu dēļ.
2.4. Pircējs apņemas pieņemt Interneta veikalā pasūtītās preces un samaksāt nolīgto cenu par precēm un to piegādi, izmantojot kādu no Interneta veikalā paredzētajiem norēķinu veidiem.
2.5. Pircējam ir jāievēro pārējās obligātās prasības, kas ir paredzētas šajos Noteikumos un piemērojamajos tiesību aktos.

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi

3.1. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai Pircējs varētu atbilstoši izmantot Interneta veikala pakalpojumus.
3.2. Pārdevējs apņemas respektēt Pircēja tiesības uz privātumu un apstrādāt Pircēja norādītos personas datus tikai tā, kā ir paredzēts šajos Noteikumos, Privātuma politikā un piemērojamajos tiesību aktos.
3.3. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus tādu iemeslu dēļ kā, piemēram, samaksas noteikumu izmaiņas vai piemērojamo tiesību aktu grozījumi.
3.4. Pārdevējs apņemas ievērot visas obligātās prasības, kas ir paredzētas šajos Noteikumos un piemērojamajos tiesību aktos.

4. Preču cena

4.1. Preču cena ir norādīta Interneta veikalā.
4.2. Preču cena var mainīties, taču cenu izmaiņas neattiecas uz jau noslēgtajiem pārdošanas līgumiem.
4.3. Preču cenā nav iekļautas piegādes izmaksas. Interneta veikalā norādītās piegādes izmaksas var mainīties.

5. Preču pasūtīšana un apmaksa

5.1. Apmeklējot Interneta veikalu, Pircējs izvēlas sev tīkamās preces un pievieno tās savam iepirkumu grozam. Kad visas nepieciešamās preces ir pievienotas iepirkumu grozam, Pircējs norāda savus datus, kas ir nepieciešami preču iegādei un piegādei, proti, vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un papildinformāciju, kas var būt būtiska, piegādājot pasūtītās preces.
5.2. Līgumu starp Pārdevēju un Pircēju uzskata par noslēgtu brīdī, kad Pircējs ir noformējis pasūtījumu, norādījis pasūtīto preču piegādes adresi, izvēlējies norēķinu veidu un uzklikšķinājis uz pogas „Pirkt”, savukārt Pārdevējs Pircējam uz norādīto e-pasta adresi ir nosūtījis apstiprinājumu, ka pasūtījums ir pieņemts. Visi līgumi starp Pircēju un Pārdevēju tiek saglabāti Interneta veikala datubāzē.
5.3. Pircējs par precēm var norēķināties, izmantojot kādu no Interneta veikalā paredzētajiem norēķinu veidiem.
5.4. Ja Pircējs ir izvēlējies par precēm norēķināties ar bankas pārskaitījumu, taču attiecīgais maksājums netiek veikts piecu (5) darbdienu laikā, preču pasūtījums tiek atcelts.

6. Preču piegāde

6.1. Pasūtot preces, Pircējam ir jānorāda precīza preču piegādes adrese.
6.2. Pircējam ir personīgi jāpieņem pasūtītās preces. Ja Pircējs nevar personīgi pieņemt pasūtītās preces, bet preces ir piegādātas Pircēja norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību sūdzēties par to, ka preces ir nodotas citai personai.
6.3. Preces piegādā Interneta veikala pilnvarotais pārstāvis vai kurjers.
6.4. Preču piegādes termiņš ir atkarīgs no Pircēja norādītās piegādes vietas un izraudzītā piegādes veida. Eiropas Savienības teritorijā preces parasti tiek piegādātas 5–14 kalendāro dienu laikā. Preču piegādes termiņu sāk skaitīt no darbdienas, kurā Pārdevējs saņem samaksu par pasūtītajām precēm, izņemot gadījumus, kad Pircējs ir izvēlējies par precēm norēķināties saņemšanas brīdī (valstīs, kurās ir šāda iespēja). Pircējs apzinās, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja paredzēt un nevar ietekmēt. Tādos gadījumos Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un nosacījumiem.
6.5. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņa neievērošanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai ja tās nav piegādātas noteiktajā termiņā ar Pārdevēju nesaistītu trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.
6.6. Maksa par preču piegādi ir atkarīga no Pircēja izraudzītā piegādes veida un pasūtījuma vērtības preču pasūtīšanas brīdī.
6.6.1. Preču piegādēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā maksa par preču piegādi netiek piemērota, ja pasūtījuma kopējā vērtība pārsniedz 35 EUR.
6.7. Saņemot preces, Pircējam tās ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka piegādātās preces atbilst rēķinā norādītajai informācijai. Saņemot preces, Pircējam ir jāpārliecinās arī, ka preču iesaiņojums nav bojāts. Pēc tam, kad Pircējs ir apstiprinājis preču piegādi, tiek uzskatīts, ka preces ir pienācīgi nodotas Pircējam un Pircējam pret Interneta veikalu šajā ziņā nav nekādu pretenziju.
6.8. Ja preces ir piegādātas un nodotas saņēmējam Pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas Pircējam neatkarīgi no tā, vai piegādātās preces ir pieņēmis Pircējs vai cita persona, kas pieņem preces Pircēja norādītajā adresē.
6.9. Ja piegādāto preču ārējais iesaiņojums ir būtiski bojāts, Pircējs neapstiprina preču piegādi un nepieņem piegādātas preces. Tādā gadījumā Pircējs tajā pašā dienā sazinās ar Pārdevēju un iesniedz skaidrus pierādījumus, tostarp fotoattēlus, kuros ir redzams bojātais iesaiņojums.
6.10. Ja ir bojātas iesaiņojumā ievietotās preces, Pircējs tajā pašā dienā sazinās ar Pārdevēju un iesniedz skaidrus pierādījumus, tostarp fotoattēlus, kuros ir redzams ārējais iesaiņojums, iekšējais iesaiņojums un visas sūtījumā iekļautās preces.

7. Atteikšanās no līguma un preču atdošana

7.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Interneta veikalā iegādāto preču saņemšanas brīža atteikties no līguma, atdot preces Pārdevējam un lūgt, lai Pārdevējs apmaina iegādātās preces vai atmaksā samaksāto summu. Pārtikas produktus, uztura bagātinātājus, kosmētikas līdzekļus un tualetes piederumus, kuriem nav bojājumu, kā arī citas preces, kas ir minētas piemērojamajos tiesību aktos kā tādas, ko nedrīkst pieņemt atpakaļ, nevar atdot vai apmainīt. Preces, ko var atdot atpakaļ Pārdevējam, tiek apmainītas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to atpakaļatdošanas brīža.
7.2. Preces uzskata par bojātām, ja ir beidzies to derīguma termiņš, ja tās satur sastāvdaļas, kas ir aizliegtas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, ja nepiemērotu glabāšanas apstākļu dēļ pirms preču nodošanas Pircējam ir mainījušās preču pamatīpašības, ja preces ir mehāniski bojātas vai ir bojāts preču iesaiņojums.
7.3. Pircējs, kurš ir atteicies no līguma, pats sedz preču atpakaļatdošanas izmaksas.
7.4. Preces, kuras ir paredzēts atdot atpakaļ vai apmainīt, nedrīkst būt bojātas, tām ir jāizskatās reprezentabli, jābūt izmantojamām un tās nedrīkst būt lietotas. Preces ir jāatdod atpakaļ to oriģinālajā iesaiņojumā un tādā pašā komplektācijā, kādā tās ir saņemtas. Precēm ir jāpievieno oriģinālie piederumi un dokuments, kas apliecina preču iegādes faktu. Ja preču komplektācija nav pilnīga, ja preces ir bojātas un nesakārtotas vai nav pienācīgi iesaiņotas, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, nemainīt tās un neatmaksāt par precēm samaksāto summu.
7.5. Pircējam ir tiesības atteikties no līguma, šajos Noteikumos noteiktajā termiņā paziņojot par to Pārdevējam (rakstot uz e-pasta adresi info@caerusmed.com) vai atdodot atpakaļ saskaņā ar līgumu iegādātās preces. Saņemot paziņojumu par atteikšanos no līguma, Pārdevējam ir tiesības lūgt, lai Pircējs apliecina savu identitāti.
7.6. Pircējs nogādā atpakaļ atdodamās preces Pārdevēja norādītajā adresē.
7.7. Saņēmis preces un novērtējis to kvalitāti, Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atpakaļatdošanas brīža atmaksā Pircējam par precēm samaksāto summu.
7.8. Atdodot preces Pārdevējam, ir jāuzrāda rēķins (tā numurs) vai ja rēķins nav izsniegts, cits dokuments, kas pierāda, ka attiecīgās preces ir iegādātas pie Pārdevēja.
7.9. Atmaksājamo summu Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu.
7.10. Ja preces Pircējam tiek piegādātas pēc līguma atcelšanas, i) Pircējam saņemtās preces ir nekavējoties jāatdod Pārdevējam; ii) Pircējam ir pienācīgi jārūpējas par preču drošību līdz brīdim, kad tās tiks nodotas Pārdevējam, un jāuzņemas atbildība par saņemto preču izmantošanu vai precēm nodarītajiem bojājumiem.

8. Atbildība

8.1. Pircējs ir atbildīgs par savu rīcību, izmantojot Interneta veikalu, tostarp par pasūtījuma veidlapā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas ir radušās tāpēc, ka Pārdevējam ir sniegta neprecīza informācija.
8.2. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības par zaudējumiem, kas ir radušies tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un saviem pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem (lai gan viņam ir bijusi tāda iespēja).
8.3. Ja puses pārkāpj līgumu, kas ir noslēgts saistībā ar Pircēja iepirkšanos Interneta veikalā, puses atbild par šādu līguma pārkāpumu atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.
8.4. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Pārdevējs nesniedz nekādas tiešas un netiešas garantijas attiecībā uz Interneta veikalā piedāvātajām vai iegādātajām precēm un pakalpojumiem, tostarp netiešas garantijas attiecībā uz preču un pakalpojumu kvalitāti un piemērotību noteiktam mērķim.
8.5. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par netiešiem, nejaušiem vai faktiskiem zaudējumiem (tostarp zaudējumiem, kas ir radušies negūtās peļņas, zaudētu nemateriālo vērtību, uzņēmējdarbības iespēju, izmantošanas iespēju vai datu dēļ vai tāpēc, ka ir radušās neparedzētas izmaksas saistībā ar aizstājējpreču, pakalpojumu vai informācijas ieguvi, tiesvedību utt.) neatkarīgi no tā, vai zaudējumu pamatā ir līguma pārkāpums, garantijas saistību neizpilde, civiltiesību pārkāpums (tostarp nolaidība), preču vai pakalpojumu radītais kaitējums vai citi apstākļi, pat tad, ja Pārdevējs bija informēts par to, ka šādi zaudējumi varētu rasties. Ņemot vērā iepriekš minēto, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Pārdevēja atbildība nepārsniedz summu, ko Pircējs ir samaksājis Pārdevējam par Interneta veikalā iegādātajām precēm vai pakalpojumiem.

9. Informācijas apmaiņa

9.1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus uz Interneta veikala pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.
9.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus Pārdevējam nosūta, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta Interneta veikalā sadaļā „Kontaktinformācija”.

10. Personas datu apstrāde

10.1. Lai pasūtītu preces no Interneta veikala, Pircējam ir jāaizpilda pasūtījuma veidlapa un jānorāda personas dati un cita informācija, kas ir nepieciešama pasūtījuma izpildei.
10.2. Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku, kas ir šo Noteikumu neatņemama daļa.
10.3. Pircēja personas dati tiek izmantoti, lai identificētu Pircēju, sagatavotu rēķinus, piegādātu preces, atmaksātu pārmaksu un/vai summu, ko Pircējs ir samaksājis par atpakaļ atdotajām precēm, piedzītu parādus un izpildītu citas līgumsaistībās vai tiesību aktos noteiktos pienākumus.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Visi Interneta veikalā izmantotie materiāli, tostarp tīmekļa vietnes dizains, teksts, datorgrafika, skaņas, attēli, programmatūra un citas datnes, to atlase un izkārtojums (turpmāk tekstā kopā – Materiāli), ir Pārdevēja īpašums un uz tiem attiecas un tos aizsargā Lietuvas un starptautiskie autortiesību akti vai citas intelektuālā īpašuma tiesības un intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību akti. Tīmekļa vietnē redzamās prečzīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības zīmes un logotipi (turpmāk tekstā kopā – Zīmes) ir Pārdevēja vai tā licences devēju īpašums. Pārdevējs piešķir Pircējam vienkāršu, atsaucamu, tālāk nenododamu ierobežotu tiesību licenci bez apakšlicencēšanas tiesībām, kas Pircējam ļauj piekļūt Materiāliem un Zīmēm un izmantot tos tikai savām personīgām un nekomerciālām vajadzībām un tikai tā, kā atļauj Pārdevējs (turpmāk tekstā – Licence). Šī Licence paliek spēkā līdz brīdim, kad Pircējs vai Pārdevējs izbeidz līguma darbību šajā līgumā noteiktajā kārtībā. Materiālu vai Zīmju neatļauta izmantošana ir pietiekams pamats, lai tiktu anulēta Licence. Pārdevējs un tā licences devēji patur visas tiesības, kas ar šo nav tieši piešķirtas citām personām. Citas autortiesības, prečzīmes, produktu nosaukumi, uzņēmumu nosaukumi, logotipi vai intelektuālais īpašums pieder attiecīgajiem īpašniekiem un visas šo īpašnieku tiesības ir aizsargātas.
11.2. Šie Noteikumi attiecas uz jebkuru līgumu, kas ir noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju. Atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tad, ja puses par tām ir savstarpēji vienojušās un ja tās ir dokumentētas rakstveidā.
11.3. Pārdevējs drīkst nodot trešai personai/trešām personām savas tiesības un pienākumus, kas izriet no līguma, taču šāda tiesību nodošana neietekmē Pircēja tiesības un Pārdevēja pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem. Tiesību nodošanas gadījumā Pārdevējs par to informē Pircēju, informāciju par tiesību nodošanu publiskojot Interneta veikalā.
11.4. Pircējs bez Pārdevēja rakstveida atļaujas nedrīkst pilnībā vai daļēji nodot trešai personai/trešām personām savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem.
11.5. Ja tiesa kādu šo Noteikumu normu atzīst par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu, pārējās Noteikumu normas paliek spēkā. Ja kāda šo Noteikumu norma ir atzīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai zināmā mērā, šī norma paliek spēkā tiktāl, ciktāl tā nav atzīta par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu.
11.6. Šos Noteikumus reglamentē Lietuvas Republikas tiesību akti. Jebkādus strīdus attiecībā uz šo Noteikumu ievērošanu puses atrisina, savstarpēji vienojoties. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
11.7. Sūdzības Lai paustu savu viedokli, sniegtu atsauksmi vai iesniegtu sūdzību, Pircējs ar Pārdevēju var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi info@caerusmed.com. Atbilde uz Pircēja iesniegumu tiek sniegta 10 (desmit) darbdienu laikā. Pircējs savus lūgumus vai sūdzības par Interneta veikalā iegādātajām precēm var iesniegt Pārdevējam arī citādi, proti, izmantojot saziņas līdzekļus un kontaktinformāciju, kas ir norādīta Interneta veikalā sadaļā „Kontaktinformācija”.
11.8. Patērētāju strīdu alternatīva izšķiršana Lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2013/11/ES par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu (SAI), Eiropas Komisija ir izveidojusi elektronisku patērētāju strīdu izšķiršanas platformu (http://ec.europa.eu/odr). Ja Pircēju neapmierina Pārdevēja atbilde uz Pircēja iesniegto sūdzību, Pircējs var iesniegt lūgumu/sūdzību valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādei vai aizpildīt pieteikuma veidlapu SAI platformā (http://ec.europa.eu/odr).

Atjaunināšana…
  • Grozs ir tukšs.