Bendrosios nuostatos

Caerusmed standartinės pirkimo-pardavimo sąlygos

Įsigaliojimo data: 2020 m. gegužės 1 d.

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios standartinės prekių (toliau — prekių) pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos (toliau vadinamos Sąlygomis) — tai šalims privalomas dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir bendrovės UAB „CaerusMed“ (įmonės kodas: 305510896, adresas: Mėnulio g. 11-101, Lt-04326 Vilnius, Lietuva (toliau vadinamos Pardavėju), teises ir pareigas, taip pat prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitas sąlygas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje www.caerusmed.com (toliau vadinama Internetine parduotuve).
1.2. Teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje turi civilinį veiksnumą įgiję fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys.
1.3. Šios Sąlygos taikomos Pirkėjo prekių užsakymams, pateiktiems Internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos.

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje, laikydamasis šių Sąlygų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja Internetinės parduotuvės užsakymo formoje pateikti teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakymo formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, kilusius dėl netikslių Pirkėjo pateiktų duomenų.
2.3. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nepakenkdamas jos veikimui ar funkciniam stabilumui. Pirkėjui pažeidus šį įsipareigojimą, Pardavėjas turi teisę apriboti, nutraukti (sustabdyti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve; tokiu atveju Pardavėjas neatsako už jokius dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti Internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes ir sumokėti sutartą prekių bei jų pristatymo kainą Internetinėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais.
2.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų privalomų reikalavimų, nustatytų šiose Sąlygose ir galiojančiuose teisės aktuose.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti prideramas pastangas, kad užtikrintų Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis tik šiose Sąlygose, Privatumo politikoje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka.
3.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Sąlygas dėl bet kokių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, pasikeitus apmokėjimo sąlygoms ar galiojantiems teisės aktams.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų privalomų reikalavimų, nustatytų šiose Sąlygose ir galiojančiuose teisės aktuose.

4. Prekių kaina.

4.1. Prekių kainos nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
4.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau kainų pasikeitimai neturi įtakos anksčiau sudarytoms sutartims.
4.3. Pristatymo išlaidos į prekių kainą neįskaičiuotos. Internetinėje parduotuvėje nurodyta pristatymo kaina gali keistis.

5. Prekių užsakymas ir apmokėjimas.

5.1. Lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas pasirenka patinkančias prekes ir prideda jas į prekių krepšelį. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas įveda savo duomenis, reikalingus prekių pirkimui ir pristatymui: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, el.pašto adresą, telefono numerį ir papildomą informaciją, kuri gali būti reikšminga užsakytų prekių pristatymo tikslais.
5.2. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, nurodo prekių pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir paspaudžia „Pirkti“ mygtuką, o Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui priimto užsakymo patvirtinimą nurodytu el. pašto adresu. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys saugomos Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
5.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje nurodytų būdų.
5.4. Jei Pirkėjas pasirenka už prekes mokėti banko pavedimu, bet per 5 (penkias) darbo dienas mokėjimas neįvykdomas, prekių užsakymas atšaukiamas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Užsakydamas prekes, Pirkėjas privalo nurodyti teisingą prekių pristatymo adresą.
6.2. Prekes Pirkėjas turi priimti pats. Jei Pirkėjas pats negali priimti prekių, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, jis neturi teisės reikšti reikalavimų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
6.3. Prekes pristato įgaliotas Internetinės parduotuvės atstovas arba kurjerių tarnyba.
6.4. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo Pirkėjo nurodytos pristatymo vietos ir pasirinkto pristatymo būdo. Pristatymas Europos Sąjungoje paprastai įvykdomas per 5-14 kalendorinių dienų. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tą darbo dieną, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, išskyrus atvejus, kai pasirenkamas apmokėjimas pristatymo metu (jei konkrečioje valstybėje yra numatyta tokia galimybė). Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir kurios nepriklauso nuo Pardavėjo. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl prekių pristatymo terminų ir sąlygų.
6.5. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jei Pirkėjui prekės iš vis nebuvo pristatytos arba buvo pristatytos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo.
6.6. Pristatymo mokesčiai priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo ir užsakymo vertės prekių užsakymo metu.
6.6.1. Pristatymo mokesčiai netaikomi pristatant užsakymus Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritorijoje, jei bendra krepšelio suma yra didesnė nei 35 eurai.
6.7. Pristačius prekes, gautas prekes Pirkėjas privalo patikrinti ir sutikrinti su sąskaitoje-faktūroje nurodytais duomenimis. Pristatymo metu Pirkėjas turi patikrinti, ar prekių pakuotė nepažeista. Pirkėjui patvirtinus, kad pristatymas įvykdytas, laikoma, kad prekės buvo tinkamai perduotos, o Pirkėjas dėl jų neturi jokių pretenzijų Internetinei parduotuvei.
6.8. Prekes pristačius ir perdavus Pirkėjo nurodytu adresu, prekės laikomos perduotomis Pirkėjui, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priėmė Pirkėjas ar bet koks kitas asmuo nurodytu adresu.
6.9. Jei pristatytų prekių išorinė dėžutė yra turi esminių pažeidimų, Pirkėjas negali patvirtinti, kad pristatymas atliktas, ir turi nepriimti prekių. Tokiu atveju Pirkėjas turi tą pačią dieną kreiptis į Pardavėją ir pateikti vaizdinius įrodymus, tarp jų pažeistos dėžutės nuotraukas.
6.10. Jei prekės yra sugadintos dėžutės viduje, Pirkėjas turi tą pačią dieną kreiptis į Pardavėją ir pateikti vaizdinius įrodymus, tarp jų pristatymo dėžutės, pakuotės ir visų prekių, pateiktų siuntinyje, nuotraukas.

7. Sutarties atsisakymas ir prekių grąžinimas.

7.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti prekę Pardavėjui arba pakeisti prekę analogiška preke ar atgauti sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo Internetinėje parduotuvėje įsigytų prekių perdavimo. Kokybiški maisto produktai, maisto papildai, kosmetika ir tualeto reikmenys bei kitos prekės, įtrauktos į galiojančiuose teisės aktuose nustatytų gaminių, kurių negalima grąžinti, sąrašą, negali būti pakeisti analogiškomis prekėmis ar grąžinti. Prekė, kuri gali būti grąžinta, bus pakeista analogiška preke per 14 (keturiolika) dienų nuo jos grąžinimo.
7.2. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigė prekių galiojimo laikas, jose yra sudedamųjų dalių, kurios draudžiamos naudoti pagal galiojančius teisės aktus, dėl netinkamų laikymo sąlygų pasikeitė esminės prekių savybės iki jas pristatant, jos mechaniškai sugadintos arba pažeista jų pakuotė.
7.3. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas padengia prekių grąžinimo išlaidas.
7.4. Grąžinamos ar analogiškomis keičiamos prekės negali būti sugadintos, turi būti reprezentatyvios išvaizdos, tinkamos naudoti ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinta originalioje pakuotėje ir tokios komplektacijos, kokią gavo Pirkėjas; ji turi būti grąžinta kartu su įsigijimą patvirtinančiu dokumentu bei kitais prekių priedais. Jei prekės yra ne visos komplektacijos, arba komplektacija buvo pažeista ar yra netvarkinga, arba jeigu prekės netinkamai supakuotos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti jas priimti, pakeisti analogiškomis ir grąžinti už prekes sumokėtus pinigus.
7.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu info@caerusmed.com ar grąžindamas pagal sutartį įsigytas prekes per šiose Sąlygose nustatytą laikotarpį. Gavęs tokį pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo pateikti jo asmens tapatybės patvirtinimą.
7.6. Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu.
7.7. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę, už prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui.
7.8. Grąžinant prekes, turi būti pridedama sąskaita-faktūra (jos numeris) arba, jei sąskaita faktūra nebuvo išrašyta, kitas dokumentas, patvirtinantis prekių įsigijimą iš Pardavėjo.
7.9. Pardavėjas perveda grąžinamų pinigų sumą į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
7.10. Jei Pirkėjui prekės pristatomos po sutarties nutraukimo: i) Pirkėjas privalo jas nedelsdamas grąžinti Pardavėjui; ii) Pirkėjas privalo tinkamai saugoti prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui ir atsako už jų sugadinimą ar naudojimą.

8. Atsakomybė.

8.1. Pirkėjas atsako už savo veiksmus naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasekmes, atsiradusias dėl netikslių Pardavėjui pateiktų duomenų.
8.2. Kiek tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios pareigos atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Sąlygomis (nors jam buvo suteikta galimybė tai padaryti), nepaisydamas Pardavėjo rekomendacijų ir Pirkėjo įsipareigojimų.
8.3. Už sutarties, sudarytos apsiperkant Internetinėje parduotuvėje, pažeidimą, Šalys atsako pagal galiojančius teisės aktus.
8.4. Kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, nepriklausomai nuo jų rūšies (aiškiai išreikštų ar numanomų), įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas prekių kokybės ir tinkamumo naudoti konkrečiam tikslui garantijas, susijusias su Internetinėje parduotuvėje pateiktomis ar įsigytomis prekėmis ir paslaugomis.
8.5. Kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, Pardavėjas jokiais atvejais neatsako už jokius netiesioginius, atsitiktinius, ypatinguosius ar pasekminius nuostolius (tarp jų ir nuostolius dėl negautų pajamų, negauto pelno, prarastos reputacijos, verslo praradimo, duomenų praradimo, prekių, paslaugų ar informacijos pakaitalų įsigijimo kainos, teisminių procesų ar pan.), nepriklausomai nuo to, ar jie grindžiami sutarties, garantijos, deliktiniu (įskaitant dėl neatsargumo) pažeidimu, atsakomybe už netinkamos kokybės gaminiais padarytą žalą ar kitais pagrindais, net jei Pardavėjas buvo informuotas apie tokių nuostolių tikimybę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, Pardavėjo atsakomybė ribojama Pirkėjo sumokėta suma už bet kokias Internetinėje parduotuvėje iš Pardavėjo įsigytas prekes ar paslaugas.

9. Pasikeitimas informacija.

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Internetinės parduotuvės užsakymo formoje nurodytu el.pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir paklausimus Pardavėjui siunčia Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Asmens duomenų tvarkymas.

10.1. Užsisakyti prekes Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užpildydamas užsakymo formą ir įvesdamas asmens duomenis bei kitą informaciją, reikalingą užsakymo vykdymui.
10.2. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika, kuri yra neatskiriama šių Sąlygų dalis.
10.3. Pirkėjo asmens duomenys naudojami Pirkėjo identifikavimo, sąskaitų-faktūrų išrašymo, prekių pristatymo, permokų grąžinimo ir (ar) pinigų grąžinimo už Pirkėjo grąžintas prekes, skolų administravimo ir kitų sutartinių įsipareigojimų ar teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymo tikslais.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Visa Internetinės parduotuvės medžiaga, tarp jų ir svetainės dizainas, tekstas, grafika, garsai, paveikslėliai, programinė įranga ir kiti failai, jų rinkiniai ir išdėstymas (toliau kartu vadinami Medžiaga), nuosavybės teise priklauso Pardavėjui; jiems taikomi ir juos saugo Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės įstatymai ir juose numatytos teisės. Svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, komerciniai pavadinimai ir logotipai (toliau kartu vadinami Prekių ženklais) yra asmeninė Pardavėjo ar jo licenciarų nuosavybė. Pardavėjas Jums suteikia ribotą neišimtinę atšaukiamą teisę, kuri negali būti perleista kitiems asmenims ar sublicencijuota, susipažinti su Medžiaga ir Prekių ženklais ir juos naudoti tik Pardavėjo leidžiamu būdu ir tik Jūsų asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui (toliau vadinama Licencija). Ši Licencija galioja iki šios Sutarties nutraukimo Jūsų ar mūsų iniciatyva šiose Sąlygose nustatyta tvarka. Bet koks neteisėtas Medžiagos ar Prekių ženklų naudojimas yra pagrindas nutraukti Licenciją. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos šiose Sąlygose, priklauso Pardavėjui ir jo licenciarams. Kitos autorių teisės, prekių ženklai, gaminių ir įmonių pavadinimai, logotipai ar intelektinė nuosavybė nuosavybės teise priklauso atitinkamiems asmenims, kurie turi visas jų suteikiamas teises.
11.2. Visoms tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytoms sutartims taikomos šios Sąlygos. Bet kokie nukrypimai nuo šių Sąlygų galioja tik tuo atveju, jei įforminti raštu bendru šalių susitarimu.
11.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartį trečiajam asmeniui (tretiesiems asmenims); tačiau toks perleidimas neturi įtakos Pirkėjo teisėms ir Pardavėjo įsipareigojimams, numatytiems šiose Sąlygose. Minėto teisių ir pareigų perleidimo atveju Pardavėjas turi apie tai pranešti Pirkėjui, Internetinėje parduotuvėje paskelbdamas informaciją apie teisių ir pareigų perleidimą.
11.4. Pirkėjas neturi teisės visas ar dalį savo teisių ir pareigų, kylančių iš šių Sąlygų, perleisti trečiajam asmeniui (tretiesiems asmenims) be raštiško Pardavėjo sutikimo.
11.5. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, kitos šių Sąlygų nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Bet kuri šių Sąlygų nuostata, kuri buvo paskelbta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies arba tam tikru mastu, lieka galioti tiek, kiek ji nebuvo paskelbta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
11.6. Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai, kylantys dėl šių Sąlygų vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Jei nepasiekiamas susitarimas, šie nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.7. Skundai. Norėdamas pareikšti nuomonę arba pateikti skundą ar atsiliepimą, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. paštu info@caerusmed.com. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų. Pirkėjas taip pat gali pateikti savo prašymus ar skundus Pardavėjui dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytų prekių, naudodamasis Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis ryšio priemonėmis ir jame numatytais kontaktais.
11.8. Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas. Įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS), Europos Komisija sukūrė Elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą http://ec.europa.eu/odr. Jei Pirkėjo netenkina Pardavėjo atsakymas į jo skundą, Pirkėjas gali pateikti prašymą (skundą) kompetentingai nacionalinei vartotojų teisių gynimo institucijai arba užpildyti AGS platformoje adresu http://ec.europa.eu/odr pateiktą prašymo formą.

Atnaujinama…
  • Krepšelyje nėra produktų.