Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika.

Įsigaliojimo data: 2023 m. spalio 10 d.

Įžanga

Lietuvos įmonė UAB „CaerusMed“(įmonės kodas: 305510896, adresas: Mėnulio g. 11 101, LT-04326 Vilnius, Lietuva, el. paštas: info@caerusmed.com (toliau — Bendrovė, Duomenų valdytojas, mus, mes arba mūsų), kaip duomenų valdytojas, vykdydamas 2016 m.balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau vadinamas BDAR) ir galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą, laikosi šios Asmens duomenų privatumo politikos (toliau vadinamos Privatumo politika).

Privatumo politika pateikia informaciją apie duomenų subjektų, naudojančių šią svetainę (toliau vadinama Paslauga arba Internetine parduotuve), asmens duomenų tvarkymą. Bendrovė vykdo savo pareigą būti skaidria organizacija, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia aiškią informaciją apie asmens duomenų, tvarkomų teikiant Paslaugą, rūšį, tokio tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat tvarkymo teisinį pagrindą ir kitą informaciją, kuri turi būti pateikta pagal galiojančius teisės aktus.

Naudodamiesi Paslauga, skirta naršyti svetainėje arba maisto papildų ir medicinos prietaisų užsakymui, Jūs, kaip duomenų subjektas, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų renkami ir naudojami, vadovaujantis šia Privatumo politika. Jei su šia Privatumo politika nesutinkate, prašom nesinaudoti mūsų Paslauga.

Asmens duomenų rinkimas

Jums teikdami ir tobulindami savo Paslaugą, mes galime rinkti keletą skirtingų rūšių Jūsų asmens duomenų toliau nurodytais e. prekybos tikslais.

Jums naudojantis mūsų Internetine parduotuve, užsakant mūsų gaminius ar kreipusis dėl klausimų, susijusių su mūsų gaminiais, galime prašyti Jūsų pateikti tam tikrus asmens duomenis, kurie gali būti naudojami su Jumis susisiekti ar nustatyti Jūsų tapatybę. Tokie asmens duomenys gali būti:

 • kontaktinė informacija (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, pristatymo adresas, pašto kodas, telefono numeris);
 • vartotojo sukurtas turinys, susijęs su atsiliepimais, komentarais, klausimais ir atsakymais apie gaminius;
 • mokėjimo informacija, pvz., vardas, pavardė, sąskaitų siuntimo adresas, sąskaitos numeris ir mokėjimo kortelės duomenys (tarp jų kortelės numeris, galiojimo data ir saugos kodas), reikalinga mūsų vykdomiems apmokėjimams atlikti. Jei kokius nors mokėjimus vykdo bet kokie kiti tretieji asmenys, tokią informaciją reglamentuoja šių asmenų privatumo politikos;
 • užsakymų istorija, tarp jų informacija apie Internetinėje parduotuvėje įsigytus ar peržiūrėtus gaminius;
 • IP adresas, įrenginys, operacinė sistema ir mūsų nustatyta naršyklės informacija;
 • mūsų svetainėje naudojamų slapukų generuojama informacija, kai yra gautas išankstinis Jūsų sutikimas.

Jūsų asmens duomenys gaunami, kai įvedate juos naudodamiesi mūsų Internetine parduotuve arba perduodate juos mums. Jūs neprivalote pateikti šios informacijos, tačiau, jei nuspręsite jos nepateikti, mes neturėsime galimybės Jums suteikti tam tikros Paslaugos ir pasiūlyti su ja susijusių funkcijų.

E. prekyba

Naudojantis Internetine parduotuve surinktus duomenis prireikus mes naudosime, siekdami įvykdyti savo sutartinę prievolę pateikti Jūsų pageidaujamus gaminius ir paslaugas, pristatyti užsakytus gaminius (įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimą ir muitinės formalumų sutvarkymą per susijusius trečiuosius asmenis — paslaugų teikėjus).

Tiesioginė rinkodara

Jūsų el. pašto adresą mes galime naudoti, be Jūsų išankstinio sutikimo, siūlydami savo gaminius ir paslaugas, tiesioginės rinkodaros tikslais, jei esate mūsų esamas ar buvęs klientas. Tačiau jei tokių el. laiškų gauti nepageidaujate, prašom informuoti mus el. paštu; tokiu atveju minėtus veiksmus nedelsdami nutrauksime. Kitais atvejais Jūsų el. pašto adreso nenaudosime, siūlydami Jums savo gaminius ir paslaugas, išskyrus atvejus, kai gautas Jūsų išankstinis sutikimas. Užtikrinsime, kad turėtumėte galimybę lengvai atsisakyti tokių rinkodaros pranešimų. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų be jokių neigiamų pasekmių.

Duomenys apie naudojimą

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie prieigą prie Internetinės parduotuvės ir jos naudojimą (toliau vadinama Duomenimis apie naudojimą). Šie duomenys apie naudojimą gali būti tokia informacija, kaip: Jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės rūšis, naršyklės versija, Internetinės parduotuvės puslapiai, kuriuose lankotės, apsilankymo laikas ir data, tuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Slapukų duomenys

Siekdami stebėti Jūsų veiksmus savo Internetinėje parduotuvėje ir gauti tam tikrą informaciją, mes galime naudoti slapukus ir panašias stebėjimo technologijas. Slapukai — tai failai su nedideliu duomenų kiekiu, tarp jų gali būti ir unikalus identifikatorius. Slapukai iš svetainės siunčiami į Jūsų naršyklę ir saugomi Jūsų įrenginyje. Siekdami rinkti ir stebėti informaciją, tobulinti ir analizuoti savo Paslaugas, taip pat naudojame stebėjimo technologijas — žiniatinklio indikatorius (angl. „beacons“), žymas (angl. „tags“) ir scenarijus (angl. „scripts“).

Savo naršyklei galite nurodyti nepriimti jokių slapukų arba pranešti, kada siunčiamas slapukas. Tačiau, jei nepriimsite slapukų, galite netekti galimybės naudotis tam tikromis mūsų Paslaugos dalimis.

Mūsų naudojamų slapukų pavyzdžiai:

 • Sesijos slapukai. Sesijos slapukus galime naudoti savo Internetinės parduotuvės funkcionavimo tikslais.
 • Pirmenybės slapukai. Pirmenybės slapukus galime naudoti, siekdami prisiminti Jūsų pageidavimus ir įvairius nustatymus.
 • Saugos slapukai. Saugos slapukus galime naudoti saugumo tikslais.

Toliau pateikiamas mūsų svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas
_ga
_gid
_gat
„Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, išsauganti informaciją apie vartotojo lankomas svetainės dalis, apsilankymų skaičių ir trukmę, naršyklės informaciją ir kt.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis nustatytas galiojančiuose teisės aktuose. Asmens duomenys paprastai saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, jei su mumis buvo sudaryta sutartis. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenys saugomi tol, kol nėra atšauktas sutikimas naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenys apie naudojimą ir slapukų duomenys saugomi vienerius metus.

Duomenų naudojimas teisėtam interesui

Surinktus duomenis taip pat naudojame įgyvendindami savo teisėtus interesus, tarp jų ir toliau nurodytas funkcijas ir veiklas:

 • tam, kad susisiektume su Jumis dėl Jūsų sandorių ir siųstume Jums informaciją apie funkcijas ir patobulinimus;
 • nagrinėdami skundus dėl savo gaminių ir paslaugų, taip pat tam, kad praneštume apie Jūsų užsakymo būseną;
 • valdydami savo atlygių ir lojalumo programas, jei tokių yra;
 • tam, kad paskelbtume Jūsų atsiliepimus apie gaminius, ir valdydami gautus atsiliepimus, jei tokia funkcija bus įdiegta ateityje;
 • tam, kad patobulintume ir Jūsų reikmėms pritaikytume Internetinę parduotuvę, tarp jų pateiktume rekomendacijas pagal Jūsų pasirinkimus;
 • tam, kad Jus identifikuotume ir autentifikuotume, kad galėtumėte naudotis Paslauga;
 • atsakydami į Jūsų prašymus ir užklausas bei klientų aptarnavimo tikslais;
 • vykdydami, vertindami ir tobulindami savo veiklą;
 • apsaugai nuo sukčiavimo ir kitokių nusikalstamų veikų, pretenzijų ir kitų atsakomybės įsipareigojimų, taip pat jų nustatymui ir prevencijai;
 • laikydamiesi ir vykdydami galiojančius teisinius reikalavimus, atitinkamos pramonės šakos standartus ir savo politiką, tarp jų ir šią Privatumo politiką, bei Standartines pirkimo-pardavimo sąlygas.

Duomenų tvarkymo principai

Gerbiame kiekvieno Internetinės parduotuvės naudotojo ir savo klientų teises ir interesus, susijusius su jų privatumu. Tvarkydami asmens duomenis, laikomės šių principų:

 • Duomenų subjekto atžvilgiu asmens duomenys bus tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
 • Asmens duomenys bus renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau tvarkomi šiais tikslais;
 • Asmens duomenų rinkimas apsiribos tokiais veiksmais, kurie būtini teikiant pageidaujamas paslaugas;
 • Asmens duomenys bus tikslūs ir prireikus bus atnaujinami;
 • Asmens duomenys bus saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Asmens duomenys bus tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — BDAR 6 str. 1 d. a)–c) ir f) punktai: a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar slapukų naudojimo tikslais, arba b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, arba c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pvz., oficialūs valstybės institucijų prašymai, vykdant administracinius ar baudžiamuosius tyrimus), arba f) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (pvz., apginti savo teises teisme).

Duomenų atskleidimas

Asmens duomenų neatskleidžiame niekam, išskyrus atvejus, kai laikome, kad tai būtina pagal teisės aktus ar vykdant mūsų politiką, ar siekiant apsaugoti savo ar kitų asmenų teises. Tai netaikoma patikimiems tretiesiems asmenims (t.y. duomenų tvarkytojams), kurie padeda mums vykdyti veiklą ir teikti paslaugas, jeigu jie sutinka saugoti asmens duomenų konfidencialumą. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti sąžiningai tikėdami, kad tokie veiksmai būtini norint:

 • Įvykdyti privalomą teisinę prievolę;
 • Apsaugoti ir apginti Bendrovės teises ar turtą;
 • Užkirsti kelią galimiems pažeidimams, susijusiems su Internetine parduotuve, ar juos ištirti;
 • Užtikrinti Internetinės parduotuvės naudotojų ar visuomenės narių asmens saugumą;
 • Apsisaugoti nuo teisinės atsakomybės.

Duomenų saugumas

Jūsų duomenų saugumas mums svarbus, tačiau nepamirškite, kad nė vienas internetinio perdavimo ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors siekiame naudoti komerciniu požiūriu tinkamas priemones Jūsų asmens duomenų apsaugai, negalime garantuoti jų absoliutaus saugumo. Asmens duomenų apsaugai Bendrovė naudoja tiek technines, tiek organizacines priemones. Duomenys yra laikomi saugiai, o su jais susipažinti gali tik ribotas skaičius asmenų.

Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos (Europos ekonominės erdvės) teritorijoje. Tam tikrais atvejais gali prireikti asmens duomenis perduoti gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos (Europos ekonominės erdvės) teritorijos ribų. Tokiais atvejais Bendrovė imasi priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis ir gali vadovautis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, o tai reiškia, kad, Europos Sąjungos nuomone, tos valstybės teisės aktai ir susitarimai užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą. Nesant Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo, Bendrovė (kaip duomenų valdytojas) arba jos duomenų tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis trečiajai valstybei arba tarptautinei organizacijai už Europos Sąjungos (Europos ekonominės erdvės) teritorijos ribų tik tuo atveju, jei duomenų importuotojas pateikė tinkamas apsaugos priemones, ir su sąlyga, kad duomenų subjektai turi įgyvendinamas teises ir veiksmingas teisinės gynybos priemones.

Paslaugų teikėjai

Internetinės parduotuvės veiklai galime pasitelkti trečiuosius asmenis — įmones bei fizinius asmenis — (toliau vadinamus Paslaugų teikėjais arba duomenų tvarkytojais), kad šie teiktų Paslaugą mūsų vardu, teiktų su Paslauga susijusias paslaugas arba padėtų analizuoti, kaip naudojama mūsų Internetinė parduotuvė. Šie tretieji asmenys gali susipažinti su Jūsų asmens duomenimis tik siekdami atlikti minėtas užduotis mūsų vardu ir turi pareigą jų neatskleisti bei nenaudoti jokiu kitu tikslu. Jūsų prašymu, Jums pateiksime išsamią informaciją apie savo Paslaugų teikėjus.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 • IT, serverių, pašto, archyvavimo, rinkodaros ar apskaitos paslaugų teikėjams;
 • kitoms su Bendrove susijusioms bendrovėms, priklausančioms įmonių grupei;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams ir skolų išieškojimo įmonėms;
 • teisėsaugos institucijoms, teismams ir kitoms ginčų sprendimo institucijoms;
 • potencialiems ar esamiems mūsų įmonės perėmėjams.

Vaikų privatumas

Mūsų Paslauga nėra skirta jaunesniems nei 18 metų asmenims (toliau vadinamiems Vaikais). Mes sąmoningai nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jaunesnių nei 18 metų asmenų. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir sužinojote, kad Jūsų Vaikai mums pateikė asmens duomenų, prašom su mumis susisiekti. Sužinoję, kad rinkome asmens duomenis iš vaikų, nepatikrinę, ar yra tėvų sutikimas, imamės veiksmų, kad pašalintume šią informaciją iš savo serverių.

Privatumo politikos pakeitimai

Galime priimti šios Privatumo politikos pakeitimų. Informuosime Jus apie bet kokius pakeitimus paskelbdami naują Privatumo politiką šiame puslapyje.

Pranešti apie tai Jums taip pat galime elektroniniu paštu ir (ar) pateikdami aiškiai matomą pranešimą savo Internetinėje parduotuvėje iki įsigaliojant pakeitimui, bei atnaujinę „įsigaliojimo datą“, nurodytą šios Privatumo politikos pradžioje.

Patariama periodiškai susipažinti su šia Privatumo politika, kad joje nebūtų atlikta kokių nors pakeitimų. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie yra paskelbiami šiame puslapyje.

Jūsų teisės

Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

 • teisę gauti informaciją, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir tokiu atveju teisę susipažinti su šiais asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę, kad asmens duomenys būtų ištrinti, jei manote, kad Bendrovei nėra pagrindo jų saugoti, arba jei buvote davęs sutikimą, o vėliau nusprendėte jį atšaukti. Prašymas gali būti tenkinamas tik tuo atveju, jei yra pagrįstas, išskyrus tiesioginės rinkodaros ar slapukų atvejus, kai turite visišką diskreciją atšaukti savo sutikimą. Be to, ši teisė negali būti taikoma tais atvejais, kai duomenų tvarkymas susijęs su teisiniais įsipareigojimais arba teisinių reikalavimų pareiškimu, vykdymu ar gynimu;
 • teisę gauti asmens duomenis arba perduoti juos kitam subjektui (vadinamoji duomenų perkeliamumo teisė). Ši teisė taikoma tais atvejais, kai asmens duomenys, Jūsų prašymu, tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • teisę tam tikromis aplinkybėmis apriboti asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, kad mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis, tačiau laikinai negalėsime jų tvarkyti. (Pavyzdžiui, tai gali būti reikalinga, jei randama netikslių duomenų. Tikėtina, kad nenorėtumėte, jog duomenys būtų tvarkomi, kol jie nėra ištaisyti.);
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei tvarkymas atliekamas remiantis teisėtais Bendrovės ar trečiųjų asmenų interesais. Jūs galite pasinaudoti šia teise, jei manote, kad Jūsų asmeniniams interesams turi būti teikiama pirmenybė prieš teisėtus tokių asmens duomenų tvarkymo, kurį vykdo Bendrovė, interesus.
 • teisę atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesiogines rinkodaros tikslais.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į Bendrovę raštu, tarp jų ir elektroniniu būdu.

Tam, kad įgyvendintumėte duomenų subjekto teises, Jūsų tapatybė turi būti autentifikuota. Neautentifikavus tapatybės, neįmanoma įsitikinti, ar prašymą pateikė tas pats asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi. Todėl galime neturėti galimybės įgyvendinti Jūsų duomenų subjekto teisių.

Galime atsisakyti nagrinėti Jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už šią paslaugą galime imti mokestį, jei Jūsų prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

Jei manote, kad asmens duomenų tvarkymo būdas Bendrovėje neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į vietos duomenų apsaugos instituciją.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos ar Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašom su mumis susisiekti elektroniniu paštu: info@caerusmed.com.

Atnaujinama…
 • Krepšelyje nėra produktų.